Defender90td
Гексапод

habrahabr.ru/post/156579/

easyelectronics.ru/upravlenie-mnozhestvom-servomas…